Monitoring veiligheid-risico’s Groningen bij aardbevingen

Aanleiding

Deze blog is een korte introductie in het opzetten van een projectvoorstel voor toetsing van alle gebouwen in de gehele regio Groningen ten gevolge van de toekomstige aardbevingen.

Het onderliggende kaartbeeld is het PGA gebied wat door @Geoneer is opgesteld o.b.v. studie in 2015 vanuit alle beschikbare literatuur rondom gaswinningslocaties, compactie, winningsplan Groningen. In feite is het 1 van de PGA kaarten welke gebruikt ‘kunnen’ worden voor een risico-analyse vanuit de regio. Besef wel dat het kaartbeeld in het computermodel uiteindelijk een ‘dynamisch karakter’ heeft. De grenzen van PGA’s zijn in feite niet ‘hard’ vast te leggen.

pga_contouren

Onderzoeksvragen

1. Hoeveel gebouwen staan er in de PGA contour van 0.10-0.12, 0.12-0.20, 0.20-0.50 (NPR norm)?

2. Hoeveel gebouwen per PGA contour hebben een hoog risico?

3. Welke gebouwen zijn al gedeeltelijk gerepareerd en hebben een bouwjaar van voor 1920, 1960, 2000?

4. Hoeveel mensen wonen / werken / leven er in de risico-gebouwen per PGA contour?

5. Wat zijn de meldingen vanuit de seismische enquete per beving in de betrokken PGA contouren?

6. In hoeverre komen de berekende PGA contouren overeen met de feitelijk gemeten PGA’s op de sensoren van OMNIDOTS / TNO / NAM  en anderen?

7. Welke gebouwen hebben op basis van hun gebruiksdoel een verhoogd risico?

8. Welke versterkingsmethoden zijn door Europa vereist in de regio?

9. Welke typen gebouwen o.b.v. het ontwerp zijn geschikt om als vervanging te worden aangeboden in de gehele regio?

10. Welke eisen heeft Europa via Eurocode gesteld aan gebruik en bouwmethoden voor de gebouwen?

En zo zijn er nog veel meer vragen die in de loop van de tijd aan het onderzoek worden toegevoegd.

Toekomst en doelstelling

En zo zijn er nog veel meer vragen te bedenken waarmee je met GeoICT voor deze situatie een risico-analyse kunt opstellen. Verder is het per beving mogelijk om een geheel geautomatiseerd Geomodel op te stellen waarmee je alle hier beschreven stappen ‘geautomatiseerd’ kunt uitvoeren en aan de geinteresseerden (wetenschap, inwoners, journalisten, bestuurder, technici) kunt overdragen.

Project

Definitie van het project is gelegen in de problematiek rondom de informatievoorziening in het aardbevingsgebied. In feite is de definitie van het project te formuleren als ´Informatie en onderzoeksportaal voor alle zaken rondom veiligheid & wonen, gebouwen en aardbevingen’.

De huidige informatievoorziening rondom de aardbevingenproblematiek is voor burgers en huiseigenaren erg ondoorzichtig en onduidelijk. Vooral het risico op schade door trillingen op de locaties van de gebouwen is voor de burgers onduidelijk.

De achtergrond van het voorstel in de situatie in de regio Groningen rondom aardbevingsrisico. Op basis van de kennis en ervaring is bij Geoneer veel kennis aanwezig rondom geografisch informatie management, projectmanagement, bouwkunde en civiele techniek in relatie met aardbevingen. De situatie van de bewoners in de regio is dermate verontrustend dat daar een informatieportaal voor kan worden opgesteld. Hiermee is het dan mogelijk om de verontrustende burgers van die informatie te voorzien welke voor hun relevant is. Uiteraard is dit specifiek per persoon of doelgroep.

Doel vanuit Geoneer is om deze kennis ter beschikking te stellen aan de betrokken partijen welke hierbij betrokken zijn.

Gewenste uitkomst

Portal met geodata zoals reeds aanwezig is in het GBB portaal, met toevoeging van analyses op basis van de Basis Registraties (www.pdok.nl). Rapportages van objecten binnen een bepaalde PGA contour met grondversnellingen zijn ook mogelijk. Hierdoor is het voor woningbouwcoorporaties, gemeenten en bewoners inzichtelijk welke risico’s de objecten hebben ondervonden, en tevens welke objecten een bepaalde grondversnelling hebben ondergaan.

<>

Naamloos

Scope en afbakening

Het afbakenen van de portal is van belang om ‘uitwijding’ van niet relevante zaken te voorkomen. De scope is geografisch vastgelegd in de regio waarbij grondversnellingen optreden. Verder wil Geoneer zich in de 1e instantie richten op alle BAG (Basis administratie Adressen en Gebouwen) objecten. Indien mogelijk zou het van onschatbare waarde zijn om deze database publiek toegankelijk te maken, zodat de regio en andere onderzoeksinstellingen hier gebruik van kunnen maken.

Financiering

Op dit moment ligt er een voorstel om samen met de Rijks Universiteit Groningen om het idee en projectvoorstel vorm te geven. Bij de tweede kamer is door de oppositiepartijen het voorstel opgenomen om bij Min. OC&W budget aan te vragen voor financiering. Het is daardoor nog niet in de fase van realisatie. Echter zullen er ook nog diverse keuzes moeten worden gemaakt vanuit het onderzoek  van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, voordat veel databronnen vanuit de interne organsaties (NAM / SHELL) ter beschikking worden gesteld.

Advertenties

Van binnen naar buiten?

Uiteraard goede analyse van de situatie rondom PGA in Groningen van Prof. Sintubin.

EarthlyMatters

FD20151104Hoe een contour op een probabilistische seismische dreigingskaart omgevormd wordt tot een afbakening van een verstevigingsgebied (Het Financieele Dagblad, 4 november 2015).

Nu de meest recente seismisch dreigingskaart van het KNMI opduikt als wetenschappelijke leidraad voor de versterkingsstrategie in het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen, staat deze plots zwaar ter discussie. De zogenaamde contourenkaart is hierdoor een eigen leven beginnen te leiden, waarbij de contouren plots een betekenis krijgen die ze eigenlijk niet verdienen. Vooral de eerste lijn waarop de versterkingsstrategie is gebaseerd, namelijk “werken van binnen naar buiten” en het vastleggen van prioritaire gebieden in fase 1 – binnen de 0,3g contour – en fase 2 – binnen de 0,2g contour – is hiervoor verantwoordelijk. Gemeenten, zoals Bedum, Groningen en Delfzijl, vallen plots buiten het zogenaamde “aardbevingsgebied”. En de afbakening van het ‘aardbevingsgebied’ krijgt des te meer gewicht door het te zien…

View original post 1.660 woorden meer

Groningse kakofonie

EarthlyMatters

Groningen heeft nu zijn Nationaal Coördinator, een samenwerkingsverband onder leiding van de heer Hans Alders, dat de opdracht gekregen heeft om de veiligheid en leefbaarheid in Groningen te verbeteren. Maar waar de Groningers meer dan ooit nood aan hebben, is een Science Outreach Officer, een onafhankelijke aardbevingsdeskundige of team van deskundigen, die instaat voor een eenduidige wetenschapscommunicatie rond de aardbevingsproblematiek.

Er is niets mis met de wetenschap!

Er is niets mis met het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt rond de aardbevingsproblematiek in Groningen. Er is geen “technisch-wetenschappelijke controverse” zoals de adviescommissie “Omgaan met risico’s van geïnduceerde aardbevingen” (Commissie Meijdam) stipuleert in haar eerste advies van juni 2015. De Commissie Meijdam komt tot deze overtuiging omdat de verschillende onderzoeken elkaar zogezegd tegenspreken en enkel grote onzekerheidsmarges laten zien. Hieruit besluit de commissie dat moet worden afgestapt van de technisch modelmatige benadering van de aardbevingsproblematiek en dat enkel nog de…

View original post 992 woorden meer